Användarvillkor

GazeNets användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller som avtal mellan dig (”Du”, ”Din”, ”Dina”, ”Ditt”) som användare av GazeNets tjänst, vilken definieras nedan, som tillhandahålls på hemsidan www.GazeNet.se (”Hemsidan”), och GAZENET AB (”GazeNet”, ”Vi”, ”Vår”, ”Oss”), org.nr. 559033-1111, med adress Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm, e-mail: hello@gazenet.se.

1. ALLMÄNT

1.1.
GazeNet tillhandahåller en webbaserad ”on-demand”-streamingtjänst, som via en webbläsare, ger tillgång till filmer och tv-serier (”Tjänsten”). Tjänsten erbjuds som ett månatligt abonnemang. 

1.2.
För att kunna godkänna dessa Villkor måste du vara över 18 år. Du intygar genom att godkänna dessa villkor att Du är över 18 år eller annars har inhämtat Din vårdnadshavares samtycke till att ingå detta avtal.

1.3.
För att kunna använda Tjänsten måste Du även registrera ett användarkonto, och godkänna dessa Villkor samt GazeNets Personuppgiftspolicy, vilken Du kan läsa här.

1.4.
Genom att klicka på ”Bekräfta köp/Lägg till betalkort” är Du införstådd med och godkänner Villkoren.

2. REGISTRERA ANVÄNDARKONTO

2.1.
För att kunna använda Tjänsten, behöver Du skapa ett användarkonto, (”Användarkonto”), genom att på Hemsidan klicka på ”Skapa konto”. 

2.2.
När Du skapar ett Användarkonto genom registrering via Vår Hemsida/När Du skapar ett Användarkonto för Tjänsten  kommer vi be dig att antingen i) uppge viss information till Oss för att Vi på GazeNet ska kunna tillhandahålla dig Tjänsten, eller ii) använda dig utav din Facebook log-in.

2.3.
Om du skapar ditt Användarkonto genom att uppge dina uppgifter till oss enligt Avsnitt 2.2 i) ovan, kommer be dig uppge:
    a) För och efternamn,
    b) E-postadress (som blir Ditt användarnamn),
    c) Ett lösenord (som Du väljer själv),
    d) Det betal- eller kreditkort som Du vill använda för att betala för Tjänsten, se mer information om betalning i Avsnitt 4.2.

2.4.
När Du fyllt i de uppgifter Vi efterfrågat så klickar Du på ”Bekräfta köp/Lägg till betalkort”. Du loggar sedan in till Tjänsten med Din registrerade e-postadress samt Ditt valda lösenord.

2.5.
Du försäkrar härmed att all information som uppges vid registrering är riktig, uppdaterad, och att Du har rätt att disponera det av Dig angivet namn, e-postadress, lösenord samt betal- eller kreditkort.

2.6.
Du är införstådd med och godkänner att Ditt Användarkonto och inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord) till Ditt Användarkonto är personlig information och att de inte får spridas till andra personer eller företag. Du är ansvarig för att hålla Dina inloggningsuppgifter på sådant sätt att de inte sprids till någon obehörig person eller företag. 

2.7.
GazeNet kan efter eget gottfinnande neka dig möjligheten att teckna ett Användarkonto. 

2.8.
De personuppgifter som Du uppger till GazeNet kommer bli behandlade i enlighet med GazeNets personuppgiftspolicy, vilken Du kan läsa här.

3. TJÄNSTENS OMFATTNING, FUNKTIONER  OCH EGENSKAPER

3.1.
Tjänsten tillhandahålls för närvarande endast till användare som befinner sig i Sverige. Du förbinder dig att endast utnyttja Tjänsten i Sverige och att inte, genom tekniska lösningar såsom, men inte begränsat till VPN-lösning, använda Tjänsten utanför Sverige.

3.2.
Du som innehar ett Användarkonto har tillgång till Tjänsten i dess helhet. För att se de specifika funktioner och egenskaper som erbjuds i Tjänsten se Vår information på Hemsidan här.

3.3.
GazeNet kan från det att Du skapade ett Användarkonto komma att förse Tjänsten med nya egenskaper och funktioner. 

4. ABONNEMANG OCH BETALNING

4.1.
Abonnemang och förlängning

4.1.1.
Tjänsten tillhandahålls som ett abonnemang och löper på perioder om 30 dagar (“Abonnemangsperiod”) från det att Du skapade ett Användarkonto. 

4.1.2.
Abonnemanget förlängs automatiskt med en Abonnemangsperiod i taget, under förutsättning att Du inte sagt upp abonnemanget under tidigare Abonnemangsperiod. Om Du säger upp abonnemanget kommer Du ha tillgång till Tjänsten under den återstående perioden av den pågående Abonnemangsperioden. Därefter kommer Du inte ha åtkomst till Tjänsten. 

4.2.
Betalning och debiteringstidpunkt

4.2.1.
Tjänsten debiteras i förskott per den första dagen i varje Abonnemangsperiod. För att se aktuell avgift för tjänsten se GazeNets vid var tid gällande prislista, se Vår Hemsida här

4.2.2.
När Du skapar ett Användarkonto uppger Du det kredit-/betalkort som Du vill använda för att betala avgiften för Tjänsten. Godkänns kortet för betalning debiteras kortet med avgiften för Tjänsten direkt. I och med detta påbörjas även Din Abonnemangsperiod och Du får tillgång till Tjänsten. 

4.2.3.
Avgiften som debiteras är giltig som betalning för användandet av Tjänsten under en Abonnemangsperiod (30-dagar). Om Du inte har sagt upp Tjänsten senast den sista dagen i en Abonnemangsperiod så förlängs Tjänsten automatiskt med en nya Abonnemangsperiod. Ditt kort debiteras automatiskt med en avgift för en ny Abonnemangsperiod den första dagen av den nya Abonnemangsperioden (se automatisk förlängning I Avsnitt 4.1.2).

4.2.4.
Prisändringar - GazeNet kan komma att ändra priset i tjänsten från tid till annan, och kommer att kommunicera sådana ändringar till dig på förhand, och när så krävs på grund av lag, informera om hur Du godkänner sådana ändringar.

4.2.5.
När prisändringar börjar gälla - Prisförändringar för abonnemang av Tjänsten kommer att träda i kraft den första dagen av den Abonnemangsperiod som följer på den Abonnemangsperiod då prisförändringen kommunicerats till dig. Du godkänner det nya priset för nästkommande Abonnemangsperiod genom att fortsätta använda Tjänsten och att inte säga upp abonnemanget senast sista dagen av den den Abonnemangsperiod under vilken prisförändringen kommunicerades till dig av GazeNet. 

4.2.6.
Om Du inte vill godkänna en prisförändring - Om Du inte vill godkänna en prisförändring har Du alltid rätt att motsäga dig prisförändringen genom att säga upp Ditt abonnemang. Vi vill därför särskilt uppmärksamma dig på att Du alltid har ett ansvar att läsa kommunikation från GazeNet för att se om Vi meddelar några kommande prisförändringar.

4.3.
Uppsägning av abonnemang och Användarkonto

4.3.1.
Du kan säga upp Ditt abonnemang av Tjänsten genom att gå in på din profil och välja "Uppdatera prenumeration" i sektionen "Din prenumeration". Därefter aktiverar du knappen längst ner bredvid texten "Säg upp mitt abonnemang" och sedan sparar du ditt val. Uppsägningen av Tjänsten träder i kraft dagen efter att pågående Abonnemangsperiod löpt ut. 

4.3.2.
Om Du säger upp abonnemanget senast den sista dagen i en Abonnemangsperiod så kommer abonnemanget inte förlängas automatiskt med en ny Abonnemangsperiod, och det betal- eller kreditkort Du uppgivit för betalning kommer inte debiteras för en ny Abonnemangsperiod.

4.3.3.
GazeNet återbetalar inga avgifter för Abonnemangsperiod av Tjänsten som debiterats. 

4.3.4.
Uppsägning av Användarkonto – En uppsägning av Tjänsten innebär även en uppsägning av Ditt Användarkonto. Ditt Användarkonto och därtill tillhörande information sparas dock i 6 månader efter det att uppsägningen trätt i kraft, se Avsnitt 4.3.1. Efter att denna period löpt ut raderar GazeNet Ditt Användarkonto och därtill tillhörande information. GazeNet sparar Ditt Användarkonto och Din information i 6 månader efter uppsägning så att Du enkelt kan komma igång med Tjänsten igen om Du skulle ångra dig.

4.4.
Tredjepartsleverantör av betalningar - GazeNet använder sig av en tredjepartsleverantör för betalningar, Stripe, som hanterar alla betalningar för Tjänsten. Detta betyder att Du, när Du ska göra en betalning för Tjänsten och måste uppge ett betal- eller kreditkort för betalning av abonnemangsavgiften för Tjänsten, så kommer dina betalkortsuppgifter lagras hos Stripe. Du hittar dessa villkor här.

5. INNEHÅLL OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1.
Du förstår och accepterar att allt material på Hemsidan och i Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till, immateriella rättigheter så som upphovsrätter, mönsterrätter, varumärken, bilder, kod och liknande rättigheter, tillhör i sin helhet antingen GazeNet, eller GazeNets licensgivare, och inte får kopieras, ändras, spridas eller på annat sätt förfogas över av annan än GazeNet. Du förstår att ett förfogande av sådant material i strid med dessa Villkor, skulle skada GazeNet eller deras licensgivare och Du accepterar att inte förfoga över detta material utöver vad som anges i dessa Villkor. Detta innebär, men är inte begränsat till, att Du endast får använda Tjänsten i Sverige. 

5.2.
Hemsidan och Tjänsten skyddas av immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till, upphovsrätt för programvara. Hemsidan och Tjänsten, eller delar därav, får inte användas, justeras, extraheras, kopieras distribueras eller på annat sätt disponeras under några andra omständigheter än vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor eller efter skriftligt godkännande av GazeNet.

6. TILLÅTEN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

6.1.
Din rätt till Tjänsten består av en begränsad, icke överlåtbar, icke exklusiv rätt att genom internetuppkopplad webbläsare få tillgång till Tjänsten och dess innehåll, såsom olika filmer, serier och andra program som Tjänsten tillhandahåller. Tjänstens innehåll tillhandahålls endast genom streaming, och Du har inte rätt att spara Tjänstens innehåll på lokala enheter, såsom t.ex. hårddisk.

6.2.
Du får endast använda Tjänsten och dess innehåll via Hemsidan för Ditt privata bruk och i enlighet med dessa Användarvillkor.

6.3.
Din rätt att använda Tjänsten och dess innehåll är begränsad till användning inom Sverige. Du får inte på något sätt använda, försöka använda, uppmuntra annan till att använda, eller underlätta för annan att använda Tjänsten utanför av GazeNet genom dessa Villkor godkänt territorium. 

6.4.
Du är införstådd med och godkänner att Du inte får själv eller låta annan:
    a) använda Tjänsten i offentligt sammanhang, 
    b) använda tjänsten för kommersiellt ändamål,
    c) på något sätt lagra, ladda hem, reproducera, distribuera, ändra, uppträda med, publicera, upplåta, överlåta, skapa vidareutvecklingar eller beroendeverk, erbjuda till försäljning, eller på annat sätt använda, än som inte uttryckligen medgivits i dessa villkor, det innehåll och den information som kan tillgås via GazeNets Tjänst och Hemsida,
    d) på något sätt kringgå, modifiera, ta bort, förändra eller på annat sätt manipulera någon säkerhetsmekanism, kryptering, eller annan teknologi som skyddar innehållet i Tjänsten, Hemsidan eller en mjukvara och kod som är del av Tjänsten och Hemsidan,
    e) Använda Tjänsten i strid med tillämplig lagstiftning, inklusive men inte begränsat till upphovsrättslig och avtalsrättslig lagstiftning.

7. ÅNGERRÄTT

7.1.
Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Du till att Tjänsten levereras direkt till Dig och att innehållet i Tjänsten omedelbart är tillgänglig för Dig digitalt genom streaming. I och med att Du godkänner dessa Villkor samtycker Du också till att det inte finns någon ångerrätt för Tjänsten i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Vi att Tjänsten har levererats till dig i och med att Du fullgjort betalning genom att Ditt angivna betal-eller kreditkort debiterats och därmed har möjlighet att logga in i Tjänsten och ta del av Tjänstens innehåll. 

7.2.
Om Du, efter att ha accepterat dessa Villkor och Tjänsten levererats till dig, inte längre önskar nyttja Tjänsten och inte längre vill vara bunden av Villkoren, måste Du säga upp abonnemanget i enlighet med Avsnitt 4.3.

8. KONTRAKTSBROTT OCH ANSVAR

8.1.
GazeNet har rätt att närsomhelst och utan särskild förvarning avsluta ett Användarkonto och därmed avbryta Din tillgång till Tjänsten om Du som användare bryter mot dessa Villkor eller GazeNets Personuppgiftspolicy, eller på annat sätt använder Tjänsten på ett sätt som kan skada GazeNet eller tredje man, inklusive GazeNets licensgivare.

8.2.
Du är ansvarig för Din användningen av Tjänsten och att denna användning genomförs i enlighet med dessa Villkor samt följer tillämplig lag.

9. ANSVARSFRISKRIVNING

9.1.
GazeNet friskriver sig från allt ansvar beträffande eventuella felskrivningar och inaktuell information som presenteras på Hemsidan och i Tjänsten.

9.2.
Du förstår och accepterar att Tjänsten och Hemsidan tillhandahålls i “befintligt skick” och “såsom tillgänglig”, utan varken uttryckta eller underförstådda garantier av något slag.

9.3.
Du görs härmed uppmärksam på, och accepterar, att Tjänstens funktionalitet och tillgänglighet är beroende av, bl.a. men inte uteslutande, användarens tillgängliga internetuppkoppling och liknande tekniska omständigheter hänförliga till användarens tekniska enhet och miljö. Du inser och accepterar att Du bär det fulla ansvaret för att Din hårdvaruenhet (såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon) har tillräckliga och fullgoda tekniska förutsättningar, inkl. lagringsutrymme och prestanda, för att kunna möjliggöra åtkomst till, och utnyttjande av Tjänsten, samt att Du har den internetuppkoppling som krävs för att Du ska kunna använda och tillgodogöra dig Tjänsten och dess innehåll. Du uppmärksammas härmed på att GazeNet inte tar ansvar för Din tekniska miljö, internetuppkoppling eller tredjeparts mjukvara eller kompletterande tjänster, såsom, men inte begränsat till Facebook log-in. 

9.4.
GazeNet kan inte hållas ansvarig för om Tjänsten är tillfälligt otillgänglig eller om någon information eller funktion inte fungerar som förväntat.

9.5.
GazeNet har rätt att vid var tid, temporärt som såväl permanent, modifiera, avbryta samt upphöra med att tillhandahålla Tjänsten utan att kommunicera detta till Dig, om så skulle krävas av lag eller genom myndighetsbeslut.  

9.6.
GazeNet är under inga omständigheter ansvarig för skada eller förlust av något slag som direkt eller indirekt kan relateras till Din betalning för Tjänsten. Alla krav relaterade till en betalning ska hanteras i enlighet med villkoren mellan dig och Stripe. Du kan läsa dessa villkor här.

10. TREDJEPARTS HEMSIDOR OCH TJÄNSTER

10.1.
För att tillhandahålla Tjänsten, intern kommunikation, analys av användardata, kundsupport och betalningar samt för att ge dig en användarvänlig upplevelse använder Vi olika, kompletterande, tjänster från tredje part. Vi ber dig särskilt observera att all information som Du anger på en tredjeparts hemsida (antingen integrerad med GazeNet eller på annat sätt tillgänglig via omdirigering) uppges till ägaren av denna tredje part. Din information som Du uppger till sådan tredje part kan vara föremål för användarvillkor och personuppgiftspolicy för sådan tredje parts hemsida eller tjänst.

11. ÄNDRING AV VILLKOR

11.1.
GazeNet har rätt att ändra dessa Villkor. Om GazeNet skulle utföra ändringar i dessa Villkor, kommer Vi att meddela dig genom att publicera ändringarna här, senast 30 dagar innan ändringarna träder ikraft. Om ändringarna är väsentliga, kommer Vi även meddela dig om sådan väsentlig förändring till den e-postadress som du uppgivit för Oss.

12. FORCE MAJEURE

12.1.
GazeNet är inte ansvarig för någon försening eller förlust på grund av omständigheter som GazeNet inte har någon kontroll över och som väsentligt försvårar uppfyllandet av skyldigheten i fråga, eller som orsakar att uppfyllandet av sådan skyldigheten inte är ekonomiskt försvarbart.

13. KRAV FRÅN TREDJE PART

13.1.
Du kommer att ersätta och hålla GazeNet (och dess tjänstemän, direktörer, agenter, dotterbolag, joint ventures och anställda) skadeslöst från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av Ditt brott mot dessa Villkor, eller Ditt brott mot någon lag eller rättigheter för tredje part.

14. ÖVRIGT

14.1.
GazeNet har rätt att överlåta och upplåta alla, eller delar av, sina rättigheter och skyldigheter under dessa villkor till tredje part. GazeNet har också rätt att använda sig av underleverantörer vid utförandet av sina åtaganden under dessa Villkor. Du har inte rätt att överlåta eller upplåta dina rättigheter eller skyldigheter under dessa Villkor utan GazeNets skriftliga godkännande.

14.2.
Skulle GazeNets ägarstruktur förändras så har GazeNet rätt att överlåta dessa Villkor och all information, inklusive, men inte begränsat till, Ditt Användarkonto, dess innehåll och historik, samt alla andra rättigheter och skyldigheter som följer av dessa Villkor, till ny juridisk person med ansvar för att fortlöpande tillhandahålla dig Tjänsten. Detta omfattar överlåtelse till juridisk person i GazeNets koncern, såsom ägare eller dotterbolag till GazeNet. Den nya juridiska personen som kommer ansvara att tillhandahålla Tjänsten till Dig efter en sådan överlåtelse, måste följa de rättigheter och skyldigheter som gäller enligt dessa Villkor.

14.3.
Originalversionen av dessa Villkor är skriven på svenska. Skulle andra motsvarande villkor på annat språk stå i strid med den svenska versionen ska den svenska versionen ha tolkningsföreträde. Svensk lag gäller för tolkning av dessa Villkor. 

14.4.
Tvist med anledning av Villkoren eller Din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat framgår av tvingande lagstiftning. Som konsument har du även rätt att framställa dina krav genom EU:s ODR-plattform som du når här.